Our trips in East Asia:

South Korea
Japan
Taiwan
Hong Kong
Three Gorges, Wuhan, Shenzhen
Xian Guilin Beijing
Around Beijing and Shandong
Beijing and Shandong
Shanghai Beijing Sichuan

OZFX Transferring Money Internationally to Free